Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de corrrecció d'errades del Reglament de felicitacions i condecoracions de la Policia Local, publicat al DOGC núm. 7228, de 18.10.2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
03/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament del Prat de Llobregat
Aprovat definitivament el Reglament de felicitacions i condecoracions de la policia local de la policia local del Prat de Llobregat i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29 de setembre de 2016, i la seva correcció d'errades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de novembre de 2016, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

El Prat de Llobregat, 3 de novembre de 2016

 

Joaquim Bartolomé Capdevila

Tinent d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Manteniment i Serveis Urbans