Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre licitació del contracte de servei de recollida i acolllida d'animals de companyia abandonats o perduts
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
03/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sentmenat
La Junta de Govern Local de data 19 d'octubre de 2016, ha aprovat convocar la licitació mitjançant tramitació ordinària i procediment obert el servei de recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts de Sentmenat.

Per l'acte licitatori s'estableix un període de publicitat de 15 dies naturals comptats a partir de la darrera publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant de l'Ajuntament de Sentmenat.

 

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D'ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS DE SENTMENAT

 

1. ENTITAT ADJUDICADORA

a) Organisme: Ajuntament de Sentmenat.

b) Dependència que tramita l'expedient: secretaria

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Ajuntament de Sentmenat

2) Domicili. Plaça de la Vila, 1

3) Localitat i codi postal: Sentmenat 08181

4) Telèfon: +34 93 715 3030

5) Telefax: +34 93 715 34 66

6) Correu electrònic: sentmenat@sentmenat.cat

7) Direcció d'internet del perfil del contractant: www.sentmenat.cat

8) Número d'expedient: G137-2016-0002-02.

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Recollida, trasllat manteniment dels animals de companyia abandonats, perduts, ferits o morts.

c) Lloc d'execució: municipi de Sentmenat

d) Termini d'execució: La durada del contracte és de dos anys.

CPV (referència de nomenclatura): 852100003

 

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Criteris d'adjudicació: L'oferta econòmicament més avantatjosa, tenint en compte els criteris que figuren en els plecs de condicions.

 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de 64.582,50 euros, IVA exclòs.

 

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost de licitació per dos anys és 64.582,50 euros més 13.562,32 euros d'IVA, i per tant el pressupost de licitació és de 78.144,82 euros.

 

6. GARANTIES EXIGIDES

Provisional: no s'exigeix

Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

 

7. PRESENTACIÓ D'OFERTES I SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

a) 15 dies naturals a partir de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

b) Lloc de presentació:

Ajuntament de Sentmenat (Oficina d'Atenció al Ciutadà)

Domicili: Plaça de la Vila, 1

Localitat i codi postal: Sentmenat 08181

Horari: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres

 

8. OBERTURA DE LES PROPOSICIONS

S'indica en la clàusula onzena del plec de clàusules administratives que regeixen aquesta contractació.

 

9. DESPESES DE PUBLICITAT

Les despeses de tots els anuncis de la licitació aniran a càrrec de l'adjudicatari fins a un màxim de 1.500,00 euros.

 

Sentmenat, 3 de novembre de 2016

 

Montserrat Rueda Miralles

Alcaldessa