Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte d'obra municipal ordinària denominat Memòria valorada d'adequació d'un tram del carrer Muntaner entre l'accés al col·legi Sant Pau i el carrer Escoles
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
03/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Figueres


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres en la seva sessió del dia 19 de desembre de 2016 , ha aprovat definitivament el projecte d'obra municipal ordinària denominat "Memòria valorada d'adequació d'un tram del carrer Muntaner entre l'accés al Col·legi Sant Pau i el carrer Escoles".

 

Contra aquest acord, que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa, es podran interposar els recursos següents:

- El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. S'entendrà desestimat per silenci administratiu, acabada la via administrativa i expedita la contenciosa administrativa si, transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició, no es notifiqués la resolució. Si s'hagués presentat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si és exprés, i, si no ho fos, en el de sis mesos comptats des del dia següent a aquell en que s'hagi produït l'acte presumpte de desestimació del recurs per silenci administratiu.

- El contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No es podrà interposar aquest recurs fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició si s'hagués interposat.

- Qualsevol altre que estimi procedent.

 

Figueres, 3 de gener de 2017

 

Marta Felip Torres

Alcaldessa presidenta