Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de notificació de proposta de resolució de l'expedient sancionador núm. QA-A-0021/2016
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7211
Fecha Disposición :
02/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
La Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries, ha emès proposta de resolució en la tramitació de l'expedient sancionador núm.QA-A-0021/2016, les dades del qual figuren a l'annex d'aquest Anunci. Intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme.

Consegüentment, i d'acord amb el que preveuen els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es comunica que, per tal que la persona interessada tingui coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i pugui presentar l'escrit d'al·legacions, pot comparèixer a les dependències de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació (Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona) dins el termini indicat a l'annex, comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci.

 

Barcelona, 2 de setembre de 2016

 

Albert Almela Azor

Instructor de l'expedient

 

 

Annex

 

Núm. d'expedient: QA-A-0021/2016.

Procediment: Expedient sancionador.

Persona interessada i NIF: Farines Cervós, SL, B-25264375.

Acte administratiu que es notifica: Proposta de resolució d'expedient sancionador.

Data de l'acte administratiu: 5 de juliol de 2016.

Escrit que s'hi pot presentar: Escrit d'al·legacions davant l'instructor dins el termini de deu dies hàbils, comptat des de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que sigui possible en dret.