Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del procediment sancionador en matèria viària i modificació de l'Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
02/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Móra la Nova


El Ple de l'Ajuntament de Móra la Nova, en la sessió ordinària celebrada el dia 28/07/2016, va aprovar inicialment:

1. La modificació parcial de l´article 43 de l'Ordenança de convivència ciutadana i ús dels espais públics de l'Ajuntament de Móra la Nova.

2. L'Ordenança reguladora del procediment sancionador en matèria viària del municipi de Móra la Nova.

De conformitat amb l'establert a l'art. 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet a informació pública els esmentats acords juntament amb el text de la nova ordenança i la modificació de la ja existent, pel termini de TRENTA DIES (30 DIES), mitjançant anuncis al BOPT, al DOGC, a un diari de màxima difusió de la província, al tauló d'anuncis municipal i a la web municipal www.moralanova.cat

En el cas de no presentar-se reclamacions ni al.legacions, els acords d'aprovació inicial esdevindran definitius.

 

Móra la Nova, 2 de setembre de 2016

 

Francesc X. Moliné Rovira

Alcalde