Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre formalització d'un acord marc
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
02/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Consorci Català pel Desenvolupament Local
Mitjançant el present es fa públic que data 12 de desembre de 2016 es va procedir a la formalització efectiva de l'Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya amb les empreses seleccionades del corresponent procediment de licitació portat a terme per part d'aquesta entitat, d'acord amb el següent detall:

 

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL)

b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció General

c) Número d'expedient: 2016.01

d) Direcció d'Internet del perfil de contractant: http://www.acm.cat/ccdl

 

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Contracte mixt de subministrament i serveis associats.

b) Descripció: Acord marc del subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes, i el seu manteniment, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

c) Lot: Únic (dividit en sublots)

d) CPV: 72318000-7

g) Mitjans i data de publicació de l'anunci de licitació: DOUE 04/08/2016, BOPB 12/08/2016, BOE 10/08/2016, DOGC 08/08/2016, Perfil de contractant 04/08/2016 i dos diaris de premsa periòdica ("Ara" i "El PuntAvui").

 

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert amb diversos criteris d'adjudicació

 

4. Valor estimat del contracte:

5.250.589,20 euros

 

5. Pressupost base de licitació.

Import net: 729.248,50 euros.

Import total: 882.390,68 euros.

 

6. Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació: 10/11/2016

b) Data de formalització del contracte: 12/12/2016

c) Contractista: Empreses seleccionades, AMBISER INNOVACIONES, SL, UTE VIRTUAL REALLITY SOLUTIONS, SL - SOLUCIONES GLOBALES, SL, TELESONIC, S.A., SERVICIOS MICROINFOMÁTICA, S.A. i VITEL, S.A.

d) Import o cànon d'adjudicació: Es tracta d'un Acord marc de selecció d'acord amb l'article 198.4 del TRLCSP.

e) Avantatges de l'oferta adjudicatària: Oferta econòmicament més avantatjosa.

 

Barcelona, 2 de gener de 2017

 

Miquel Buch i Moya

President