Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte constructiu d'una passarel·la sobre la C-16C, al PK 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
02/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
D'acord amb el que disposa l'article 38.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa saber que, aprovada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió celebrada en data 14 de setembre de 2016, i sotmès a informació pública (BOP de data 28 de setembre de 2016 i taulell d'anuncis de l'Ajuntament), ha quedat aprovat definitivament en data 29 de desembre de 2016, el "Projecte constructiu d'una passarel·la sobre la C-16C, al Pk. 1+250, entre els carrers Moixeró i Aneto", redactat per Pere Lleal Seguí i Josep Pinós Alsedà, en representació de Berrysar, S.L., amb un pressupost total de 667.025,25 eur (IVA inclòs).

Aquest acte, que és definitiu en via administrativa, pot ser impugnat per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a partir de la publicació d'aquest anunci

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant l'òrgan titular legal de la competència en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci.

Tanmateix els legitimats poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.

 

Sant Fruitós de Bages, 2 de gener de 2017

 

Joan Carles Batanés i Subirana

Alcalde