Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació definitiva del Projecte de remodelació del camp de futbol de la Batllòria
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7285
Fecha Disposición :
02/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntament de Sant Celoni


La Junta de Govern Local en sessió del dia 21.12.2016 va aprovar definitivament el projecte de remodelació del camp de futbol de la Batllòria amb un pressupost d'execució de 596.950,93 euros (IVA inclòs).

 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte administratiu en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, tal com estableix l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Alternativament, es pot interposar directament recurs davant el Jutjat Contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la recepció d'aquesta notificació, d'acord els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Sant Celoni, 2 de gener de 2017

 

Francesc Deulofeu Fontanillas

Alcalde