Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI de formalització d'un contracte de serveis (exp. SCT-2016-96)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
01/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Servei Català de Trànsit
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que s'ha formalitzat el contracte següent:

 

_1 Entitat adjudicadora

a) Organisme que tramita l'expedient: Servei Català de Trànsit, carrer Diputació, 355, 08009 Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

c) Número d'expedient: SCT-2016-96.

 

_2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció: adopció de mesures especials de circulació, ordenació i regulació de trànsit tendents a incrementar la capacitat viària a la xarxa de carreteres de Catalunya.

 

_3 Tramitació, procediment: ordinari, obert.

 

_4 Pressupost

El pressupost màxim de licitació és de d'1.056.485,88 eur, IVA exclòs, distribuïts en:

Despeses fixes: 57.900,00 eur.

Despeses variables: 700.360,88 eur.

Reposició de senyalització fixa: 298.225,00 eur.

 

_5 Adjudicació

Data de publicació de l'adjudicació d'acord amb el que disposa l'article 151.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic: 31 d'agost de 2016.

 

_6 Formalització

a) Data: 22 de juliol 2016.

b) Contractista: FERROSER INFRAESTRUCTURAS SA

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d'adjudicació: 808.007,73 eur, IVA exclòs, condicionat a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2016 i a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent.

 

Barcelona, 1 de setembre de 2016

 

Eugenia Doménech Moral

Directora