Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (exp. CTTI-2015-132)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
01/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del TRLCSP 3/2011, de 14 de novembre, la formalització del següent contracte:
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

b) Dependència: Àrea de gestió de serveis TIC

c) Número d'expedient: CTTI-2015-132.
-2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Servei

b) Descripció de l'objecte: Acord marc per a la prestació d'un servei de tràfic d'accés a Internet Corporatiu per a la Generalitat de Catalunya.

Lot 1: Servei de tràfic de accés a Internet corporatiu amb ubicació al CPD de la seu del CTTI.

Lot 2: Servei de tràfic d'accés a Internet corporatiu amb ubicació al CPD de la seu de Telvent.
-3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert harmonitzat
-4 Pressupost base de licitació

Import total: 918.432,00 euros (IVA exclòs).
-5 Adjudicació

a) Data:

Lot 1: 10 de juny de 2016

Lot 2: 23 de juny de 2016

b) Contractista:

Lot 1:Telefónica de España, S.A.U.

Lot 2: NTT EUROPE LTD

c) Nacionalitat:

Lot 1:espanyola

Lot 2: espanyola

d) Import d'adjudicació:

Lot 1: 277.595,52 euros (IVA exclòs).

Lot 2: 169.226,24 euros (IVA exclòs).
-6 Data de formalització:

Lot 1: 28 de juny de 2016

Lot 2: 28 de juliol de 2016
L'Hospitalet de Llobregat, 1 de setembre de 2016
Joan Angulo Arrese

Director gerent