Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI pel qual es fa pública la formalització d'un contracte de serveis (exp. CTTI-2016-85)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7210
Fecha Disposición :
01/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del TRLCSP 3/2011, de 14 de novembre, la formalització del següent contracte:
-1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)

b) Dependència: Àrea de serveis TIC

c) Número d'expedient: CTTI-2016-85
-2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Subministraments

b) Descripció de l'objecte: Subministrament, instal·lació i implantació del maquinari i equips de xarxa i servidors per a la posada en marxa del CPD de Cesicat i ampliació de la infraestructura actual d'Internet de la Generalitat de Catalunya.
-3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Negociat sense publicitat
-4 Pressupost base de licitació

Import total: 2.770.443,00 euros (IVA exclòs).
-5 Adjudicació

a) Data: 5 de juliol de 2016

b) Contractista: BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U.

c) Nacionalitat: espanyola

d) Import d'adjudicació: 2.666.748,05 euros (IVA exclòs).
-6 Data de formalització: 11 de juliol de 2016
L'Hospitalet de Llobregat, 1 de setembre de 2016
Joan Angulo Arrese

Director gerent