Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ANUNCI sobre aprovació inicial del Reglament del servei de proveïment d'aigua potable i el Reglament del servei de clavegueram
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7212
Fecha Disposición :
01/09/2016
Fecha Publicación :
23/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de Roses
Es posa en coneixement del públic en general que el Ple a la sessió ordinària del dia 29 d'agost de 2016 ha acordat aprovar inicialment el Reglament del servei de proveïment d'aigua potable de l'Ajuntament de Roses i el Reglament del servei de clavegueram de l'Ajuntament de Roses.

Per tot això, i d'acord amb l'article 37 del ROAS, se sotmet a informació pública, pel termini de 30 dies (hàbils), comptats a partir de la darrera publicació, si coincidís en dissabte, s'entendrà prorrogat al proper dia hàbil, mitjançant la publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de la corporació, d'acord amb allò que estableix l'article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que qualsevol persona el pugui consultar i examinar a l'Àrea d'infraestructures i serveis públics d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina (de 10 a 14 h/ Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, núm. 13) i presentar-hi les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes.

En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d'informació pública, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord. Exp. 4258/2012.

 

Roses, 1 de setembre de 2016

 

Montse Mindan i Cortada

Alcaldessa presidenta