Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Acord de creació de fitxers de dades de caràcter personal Ajuntament
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 8
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
sin datos
ANUNCI
Es fa públic, per a general coneixement, que el Ple de l'Ajuntament de les Borges Blanques, en sessió de 27
de desembre de 2017 adoptà, entre altres, els següents acords:
?2. Acord de creació de fitxers de dades de caràcter personal ajuntament de les Borges Blanques.
L'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
preveu que la creació, modificació o supressió dels fitxers de les administracions públiques només podran
fer-se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial del Estat o diari oficial corresponent.
Per tal de donar compliment a l'esmentat precepte legal, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar la creació dels fitxers que estan relacionats als Annexes 1 al 31 d'aquest acord.
Segon. Publicar l'anunci de creació dels citats fitxers al Butlletí Oficial de la Província de Lleida per termini
d'un mes.
Tercer. Sol·licitar de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, una vegada efectuada la publicació a la que
es fa referència a l'apartat anterior, que procedeixi a la inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de
Dades.
Annex 1
Creació del fitxer Agència Municipal de l'Habitatge
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Tipificació de finalitat i usos: Procediments administratius, registre de documents, autoritzacions i permisos,
publicacions, estadístiques internes.
Origen procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Representants legals. Sol·licitants. Beneficiaris.
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper i telemàtica.
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Altres dades especialment protegides: Salut.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nº SS /Mutualitat. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura /
Empremta. Signatura electrònica.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, l oc de naixement, sexe,
nacionalitat.
Característiques socials: Al otjament o habitatge.
Característiques ocupació: Lloc de trebal , dades no econòmiques de nòmines.
Característiques comercials: Activitats i negocis
Característiques, financeres; Ingressos i rendes, crèdits préstecs i avals, dades bancàries, assegurances,
dades de nòmines, impostos i deduccions, hipoteques, subsidis, beneficis.
Característiques de transaccions: Béns rebuts, transaccions financeres.
- Sistema de tractament: Mixt.
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Les dades podran ser comunicades a: Hisenda pública i
administració tributària, Institut Nacional d'Estadística, Òrgans judicials
Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves
competències previstes en una norma amb rang de l ei o quan l'interessat hagi atorgat previ consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 2
Creació del fitxer Agenda, Contactes, Tercers
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 3
Creació del fitxer Arxiu Municipal
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 4
Creació del fitxer Biblioteca Municipal
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Cessió o comunicació de dades
- Altres destinataris de cessions: Red de Biblioteques de la Direcció General de Promoció i Cooperació
Cultural.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant Carta adreçada al ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 5
Creació del fitxer Cens d'Animals de Companyia
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Característiques financeres: Assegurances.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat, Agència de Salut Pública (ASPCAT),
Centre d'acollida d'animals de companyia.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 6
Creació del fitxer Cens Electoral
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge i
veu. Lloc on ha d'exercir el seu dret de vot
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Lloc de naixement.
Característiques acadèmiques: Formació i titulacions.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de dades.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 7
Creació del fitxer Videovigilància
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Càrrecs públics.
- Altres Col·lectius: Qualsevol que accedeixi a les instal·lacions municipals
- Procediment de recol ida de les dades: Imatges de les videocàmeres
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: Imatge / Veu.
- Sistema de tractament: Automatitzat
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de dades.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 8
Creació del fitxer Cultura
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. sol·licitants.
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge /
Veu.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, nacionalitat, l engua materna.
Característiques socials: Aficions i estils de vida, clubs i associacions.
Característiques acadèmiques: Formació i titulacions.
Característiques financeres: Dades bancàries.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en
ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de l ei o quan l'interessat hagi atorgat previ
consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 9
Creació del fitxer Llar d'Infants.
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Telèfon: 973142850
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom: Llar d'Infants
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió del procés d'admissió.
Publicació de l istats provisionals i definitius als taulel s d'anuncis, gestió de matrícula, així com la gestió
administrativa i docent de l'escola infantil municipal.
- Tipificació de finalitat i usos: Educació infantil primària.
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Altres persones físiques.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Annex 10
Creació del fitxer Esports
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 11
Creació del fitxer Gestió Consel s Municipals i Programes de Participació.
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 12
Creació del fitxer Gestió Consistori
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: No es produeixen cessions o comunicacions de dades.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 13
Creació del fitxer Gestió i Recaptació Tributària
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 15
Creació del fitxer Matrimonis Civils
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C/ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 16
Creació del fitxer Oficina Atenció al Ciutadà
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada al Ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 17
Creació del fitxer Policia Local
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, l oc de naixement, edat, sexe,
nacionalitat, característiques físiques, l engua materna. Característiques socials: Al otjament o habitatge,
Llicència, permisos
Característiques acadèmiques: Formació i titulació
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat. Òrgans judicials. Altrament només
seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves competències
previstes en una norma amb rang de l ei o quan l'interessat hagi atorgat previ consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 18
Creació del fitxer Registre Animals Potencialment Peril osos
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Col·lectius o categories d'interessats: Propietaris
- Altres Col·lectius: Tenedors, Criadors, Importadors i d'altres en activitat.
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper i telemàtica.
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Altres dades especialment protegides: Salut, certificat de capacitat física i d'aptitud psicològica.
- Dades de caràcter penal: Infraccions penals, certificat antecedents penals.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura. Número xip (10-15
dígits) nom i raça del animal, número de tatuatge (3 números una l etra) situació.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Dades familiars, data de naixement, l oc de naixement, edat, nacionalitat.
Característiques socials: Llicencia A.I.A.C.
Característiques financeres: Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, rebut acreditatiu del pagament
de la pòlissa.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Forces i cossos de seguretat, Agència de Salut Pública (ASPCAT),
centre d'acollida d'animals de companyia.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 19
Creació del fitxer Registre d'Entrada i Sortida
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom: Registre d'Entrada i Sortida
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Registre d'Entrada/Sortida de Documents.
- Tipificació de finalitat i usos: Registre de documents.
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Empleats. Ciutadans i residents. Representants legals. Sol·licitants.
Càrrecs públics.
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. Número
registre document. Tipus. Data. Assumpte. Relació documentació l iurada.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Nacionalitat
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
No es produeixen cessions o comunicacions de dades.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 20
Creació del fitxer Registre d'Interessos
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Telèfon: 973142850
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom: Registre d'Interessos
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Declaració de béns, activitats i interessos de membres de la
Corporació Local.
- Tipificació de finalitat i usos: Patrimoni alts càrrecs.
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 22
Creació del fitxer Urbanisme i Oficina Tècnica
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Hisenda Pública.
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Altres dades de caràcter identificatiu: Matrícula vehicle
- Altres tipus de dades:
Característiques penals: Infraccions penals, infraccions administratives.
Característiques personals: Data de naixement, l oc de naixement, nacionalitat
Característiques financeres: Assegurances, impostos deduccions targetes de crèdit.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Mitjà
Cessió o comunicació de dades
Categories de destinataris de cessions: Les dades seran comunicades a forces i cossos de seguretat
hisenda pública i administració tributària. Altrament només seran comunicades a administracions o ens
públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de l ei com:
DGT, AEAT o quan l'interessat hagi atorgat previ consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant Carta adreçada al ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 24
Creació del fitxer Venda Ambulant
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal. Registres públics.

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Telèfon: 973142850
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom: Padrí d'Habitants
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió (formació, manteniment, revisió i custòdia) del registre
administratiu on consten els veïns del municipi, elaboració del cens electoral, prova de la residència o
domicili en cessió o comunicació de dades a altres entitats o òrgans administratius públics d'acord amb la
legislació, així com labor estadística pública.
- Finalitats: funció estadística pública. Padró d'habitants.
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i Residents
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper i telemàtica.
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, l oc de naixement, sexe,
nacionalitat.
Característiques socials: Al otjament o habitatge.
Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Les dades seran comunicades a forces i cossos de seguretat.
Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves
competències previstes en una norma amb rang de l ei com: DGT, AEAT o quan l'interessat hagi atorgat
previ consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 26
Creació del fitxer Subministrament d'Aigües
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques

 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Annex 27
Creació del fitxer Serveis Socials
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
Telèfon: 973142850
Annex 28
Creació del fitxer Gestió Econòmica, Fiscal, Comptable
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en ús de les seves
competències previstes en una norma amb rang de l ei o quan l'interessat hagi atorgat previ consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
Telèfon: 973142850
Annex 29
Creació del fitxer Gestió de Medi Ambient
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Mig
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Les dades podran ser comunicades a: Òrgans judicials i altres
Òrgans de la Comunitat Autònoma. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics
que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de l ei o quan
l'interessat hagi atorgat previ consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
Telèfon: 973142850
Annex 30
Creació del fitxer Cementiri Municipal
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Altres dades especialment protegides: Salut, Religió.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Número SS o mutualitat. Nom i cognoms. Adreça postal o
electrònica. Telèfon. Signatura / Empremta.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, Data defunció. Data de naixement. Lloc de
naixement. Edat. Sexe. Nacionalitat. Titulars dels drets funeraris.
Característiques financeres: Assegurances.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades
No es produeixen cessions o comunicacions de dades.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
Telèfon: 973142850
Annex 31
Creació del fitxer Fires
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
- Col·lectius o categories d'interessats: Ciutadans i residents. Representants legals. sol·licitants.
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge /
Veu.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, nacionalitat, l engua materna.
Característiques socials: Aficions i estils de vida, clubs i associacions.
Característiques acadèmiques: Formació i titulacions.
Característiques financeres: Dades bancàries.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Bàsic
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya. Altrament només seran comunicades a administracions o ens públics que ho requereixin en
ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de l ei o quan l'interessat hagi atorgat previ
consentiment.
Transferències internacionals de dades
No es produeixen transferències internacionals de dades.
Drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació
Mitjançant carta adreçada a l'ajuntament i l iurada al Registra General indicant clarament en el títol: Exercici
dels drets LOPD.
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Domicili: C./ del Carme, 21
- Codi postal. Localitat: 25400 Les Borges Blanques
- Província: Lleida
- País: Espanya
- Telèfon: 973142850
Annex 32
Creació del fitxer de Personal al Servei de l'Ajuntament
Responsable del fitxer
- Nom de l'òrgan responsable: Ajuntament de les Borges Blanques
- Denominació de l'entitat: Entitat Local
- Dependència: Organisme Públic
-
 
Número 8
Butlletí Oficial de la Província de Lleida
Dijous, 12 de gener de 2017
Identificació i finalitat del fitxer
- Nom: Personal
- Descripció de la finalitat i usos previstos: Gestió de recursos humans [entre uns altres, Gestió de personal,
Formació de personal, Acció social a favor de personal de les administracions públiques, Promoció i selecció
de personal, oposicions i concursos] nòmines i prevenció de riscos laborals.
- Tipificació de finalitat i usos: Prestació de serveis de certificació electrónica. Recursos humans. Gestió
comptable, fiscal i administrativa. Procediment administratiu. Gestió de nòmines. Previsió de riscos laborals.
Origen i procedència de les dades
- Procedència de les dades: El propi interessat o el seu representant legal.
- Col·lectius o categories d'interessats: Personal al servei de l'administració, funcionaris de carrera, personal
laboral i eventual.
- Procediment de recollida de les dades: El procediment de recollida de les dades es fa mitjançant formularis
informàtics i/o paper
Tipus de dades, estructura i organització del fitxer
- Altres dades especialment protegides: Salut, Afiliació sindicals.
- Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI. Nom i cognoms. Adreça. Telèfon. Signatura / Empremta. Imatge /
Veu. Mutualitat.
- Altres tipus de dades:
Característiques personals: Estat civil, dades familiars, data de naixement, nacionalitat, l engua materna.
Característiques socials: Aficions i estils de vida, clubs i associacions.
Característiques acadèmiques: Formació i titulacions.
Característiques financeres: Dades bancàries.
- Sistema de tractament: Mixt
Mesures de seguretat
- Nivell de seguretat adoptat: Alt
Cessió o comunicació de dades
- Categories de destinataris de cessions: Bancs, Caixes d'estalvi i Cixes Rurals. Entitats Asseguradores.
Organismes de la Seguretat Social. Hisenda Pública i