Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament del Perelló. Resolució de 16.11.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
GENERALITAT DE CATALUNYA
Administració Autonòmica

2016-09329

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ?EUR" Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre

RESOLUCI?" de 16 de novembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió

salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament del Perelló.

Vist el text de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament

del Perelló subscrit pels representants de l'entitat i dels treballadors, persones que constitueixen la totalitat de les

parts negociadores el dia 28 de gener de 2016 i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret

legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre; l'article 2.1.a) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig sobre registre i dipòsit de

convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de

l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret 289/2016,

de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i d'altres normes d'aplicació,

Resolc:

1- Disposar la inscripció de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu del personal laboral

de l'Ajuntament del Perelló en el Registre de convenis i acords col·lectius de treball amb funcionament a través de

mitjans electrònics dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l'Ebre.

2- Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu

Tortosa, a 16 de novembre de 2016

Rosa Ana Fatsini Bonilla, Directora dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a les Terres de l'Ebre,

Transcripció del text signat per les parts:

REPRESENTACI?" AJUNTAMENT

- Ferran Cid i Marti

ASSESSOR

- Josep Ramon Roig Subirats

REPRESENTACI?" TREBALLADORS

- Mario Montané Galbe

El Perelló, a les 17:30 hores del dia 28 de gener de 2016, compareixen les persones al marge relacionades, en la

seva qualitat de membres de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament

del Perelló.

L'objecte de la reunió ve donat per la lectura, aprovació y signatura en el seu cas de les noves taules salarials del

conveni col·lectiu per l'exercici 2016.

Calculades les noves taules i contrastats els seus imports, es consideren conformes i es passa a continuació a la

firma.

S'autoritza al Sr. José Ramón Roig Subirats, a que pugui formalitzar la sol·licitud i els tràmits adients per al registre

d'aquestes taules.

Recollida tota la documentació, es prosseguiran totes las actuacions de Registre, Dipòsit i posterior publicació

segons lo establert en el Real Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius

de treball.

CIE: BOPT

Donant la reunió per conclosa, s'acaba la mateixa sent les 18:00 hores del dia al inici del text indicat. ANNEX 1

TAULES SALARIALS - ANY 2016

Grup

Sou

Complement

Total

Paga extra

Total

Valor

Valor hora

Valor hora

Profesional

base

Destinació

mes

Estiu/Nadal

anual

trieni

extra (feiners)

extra (Festiu)

A1

1.092,30

505,25 1.597,55

1.597,55 22.365,70

41,99

13,47

15,40

A2

926,77

390,73 1.317,50

1.317,50 18.445,00

33,60

11,55

13,47

B

804,55

269,47 1.074,02

1.074,02 15.036,28

29,27

10,10

11,55

C1

690,98

324,32 1.015,30

1.015,30 14.214,20

25,23

8,66

10,10

C2

709,12

231,99

941,11

941,11 13.175,54

17,75

8,10

9,63

E

658,47

137,77

796,24

796,24 11.147,36

13,32

7,09

8,62

F

633,15

75,98

709,13

709,13

9.927,82

11,14

6,08

7,09

CIE: BOPT