Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Conveni del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre l'ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Acord del Ple de 24.08.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09322

Ajuntament de Salou

EDICTE

Edicte d'informació pública d'aprovació de conveni.

El Ple de l'Ajuntament de Salou, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d'agost de 2016, va acordar aprovar el

contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,

Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Salou, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar

social i polítiques d'igualtat.

Del text íntegre d'aquest contracte programa se'n dóna publicitat i es pot consultar al Portal de la Transparència de

l'Ajuntament de Salou a l'apartat transparencia.salou.cat

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L'alcalde, Pere Granados Carrillo

Salou, 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT