Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adhesió al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals. Acord del Ple de 05.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09321

Ajuntament de Salou

EDICTE

Edicte d'informació pública.

El Ple de l'Ajuntament de Salou, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d'octubre de 2016, va acordar l'adhesió

al conveni marc de col·laboració i cooperació amb entitats locals, en relació amb actuacions dels serveis bàsics

d'atenció social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones

físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

Del text íntegre d'aquest conveni se'n dóna publicitat i es pot consultar al Portal de la Transparència de l'Ajuntament

de Salou a l'apartat transparencia.salou.cat

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L'alcalde, Pere Granados Carrillo

Salou, 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT