Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Conveni de signatura del contracte programa 2016-2019, servei d'informació i assessorament a les dones entre l'ajuntament i l'Institut Català de les Dones. Acord del Ple de 24.08.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09320

Ajuntament de Salou

EDICTE

Edicte d'informació pública d'aprovació de conveni.

El Ple de l'Ajuntament de Salou, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d'agost de 2016, va acordar aprovar la

signatura del Contracte programa 2016-2019 ?EUR" Servei d'informació i assessorament a les dones entre l'Ajuntament

de Salou i l'Institut Català de les Dones.

Del text íntegre d'aquest contracte programa se'n dóna publicitat i es pot consultar al Portal de la Transparència de

l'Ajuntament de Salou a l'apartat transparencia.salou.cat

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L'alcalde, Pere Granados Carrillo

Salou, 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT