Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de tècnic de joventut. Caràcter laboral. Acord de Junta de Govern de 04.11.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09277

Ajuntament de Flix

EDICTE

Mitjançant acord de Junta de Govern de 4 de novembre de 2016 s'ha procedit a la contractació laboral que es

detalla a continuació,

NIF

Lloc de treball

Tipus contracte

Inici

final

Jornada

Retribució

39908486J Tècnic Joventut

Laboral

12/11/16 fide servei 22,93% 388,09 EUR mensuals bruts

La qual cosa es fa pública en compliment de l'establert en l'article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,

pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Flix, 14 de novembre de 2016

L'alcalde-president, S/Marc Mur Bagés

CIE: BOPT