Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Règim de dedicacions i retribucions de regidors. Acord del Ple de 27.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09263

Ajuntament del Catllar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament del Catllar en la sessió del dia 27 d'octubre de 2016 d'acord amb l'article 75 de la Llei

reguladora de les bases de règim local, va adoptar el següents acords:

Primer. Establir el següent règim de dedicacions i retribucions d'aquesta corporació:

1. En virtut de les delegacions d'atribucions i responsabilitats atribuïdes en l'exercici del seu càrrec, els regidors que

després es relacionen, i amb efectes des del dia 1 de novembre de 2016, exerciran el seu càrrec amb dedicació

parcial, amb alta a la Seguretat Social i amb la retribució bruta mensual, calculada amb dotze mensualitats, que

es resumeix tot seguit:

Regidor/a

Dedicació

Percentatge

Retribució bruta/mes

Carles Guillén i Montserrat

Parcial

42,63%

1.279,00 EUR

Ilé Gomis i Quintero

Parcial

44,42%

1.332,50 EUR

2. Mantenir el règim d'indemnitzacions i els límits anuals en les percepcions a favor dels membres de la corporació

que no tenen dedicació plena o parcial i per a l'alcalde, de conformitat amb l'acord del Ple de l'ajuntament de 27

de juliol de 2015 i que consten a la part expositiva del present acord.

Segon. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

Tercer. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació."

El Catllar, 28 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Díaz Rull

CIE: BOPT