Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del règim de sessions de Junta de Govern. Acord del Ple de data 27.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09262

Ajuntament del Catllar

ANUNCI

Es fa públic que el Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada el dia 27 d'octubre de 2016, va acordar

modificar el règim de sessions de la Junta de Govern Local passant de ser quinzenal a setmanal.

Aquest acord es fa públic al BOPT, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica de I'Ajuntament.

El Catllar, 16 de novembre de 2016

El secretari, Jordi Reina Gelabert

CIE: BOPT