Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament caporal de la Policia Local. Caràcter funcionarial. Acord de Junta de Govern de data 26.08.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07379 Ajuntament de Cambrils

EDICTE

En compliment del que disposa l'art. 82 del Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, es fa públic que s'ha acordat nomenar funcionari de carrera, caporal de la policia local, grup C, subgrup C2, amb efectes a partir del 3/9/2016, segons acord de la Junta de Govern Local de data 26/8/2016:

* DIAZ NAVARRO, Juan Manuel

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Cambrils, 5 de setembre de 2016. L'alcaldessa, Cami Mendoza Mercè.

CIE: BOPT