Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Deixa sense efecte l'encomana de gestió a favor de la Junta de Govern relativa a les obres de l'edifici del Port de Segur de Calafell i altres. Acord de Junta de Govern de 25.07.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07347 Ajuntament de Calafell

EDICTE

En sessió de caràcter ordinari de la Junta de Govern Local, celebrada el dia 25 de juliol de 2016, adoptà, entre altres, l'acord que en la seva part resolutòria literalment diu:

1. Deixar sense efecte l'encomana de gestió que va efectuar la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calafell

el 19 de novembre de 2008, per dur a terme, les activitats següents: - Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de l'edifici del Port de Segur de Calafell per destinarlo a l'ús que s'ha dit.

- Gestió d'instal·lacions esportives i de programes d'activitat esportiva, tant de competició com d'esport i lleure

familiar se es realitzin en els local del Port de Calafell segons el punt anterior.

- Fer-ho a través de qualsevol de les formes legals establertes per llei.

2. Acordar que retorni a l'Ajuntament de Calafell la titularitat dels drets d'ús i gaudi preferent dels setze locals

comercials adquirits per l'Ajuntament de Calafell.

3. Publicar aquest acord al BOPT. 4. Notificar aquest acord a CEMSSA i a la Societat PORT SEGUR-CALAFELL, SA.

Calafell, 8 de setembre de 2016 La secretària actal, ?EURgueda Subirana ?EURlvarez

CIE: BOPT