Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Esmena del programa Pla d'ocupació local 2016. Acord de Junta de Govern de 06.10.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08135 Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de 6 d'octubre de 2016, va esmenar el programa «Pla d'ocupació local 2016», que havia aprovat en sessió de 28 de juliol de 2016, en el sentit d'incloure els mateixos requisits necessaris per a poder accedir a les places de tècnic/ca social i tècnic/ca de promoció econòmica que figuren a la resta de llocs de treball d'aquest pla.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant la Junta de Govern Local en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, segons el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona o dels de la circumscripció corresponent al domicili del recurrent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació.

Sant Carles de la Ràpita, 7 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Caparrós i Garcia

CIE: BOPT