Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Serveis Territorials

ANUNCI de resolució de 17 d'agost de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda (codi de conveni núm. 08007702131994)

Vist el text de l'Acord de la Comissió Negociadora de Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball delpersonal funcionari de l'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda subscrit pels representants de l'entitat local i pelsdels seus treballadors el dia 10 de desembre de 2015, i de conformitat amb el que disposen l'article 38.6 del Reial decretlegislatiu 5/2015, de 30 d'octubre que aprova el Text refós de la Llei del Estatut bàsic de l'empleat públic; l'article 2.1.a)del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments del'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departamentd'Empresa i Coneixement, el Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, ialtres normes d'aplicació,

Vista l'aprovació expressa de l'Acord per l'òrgan competent, segons el que disposa l'article 38.3 del Reial decretlegislatiu 5/2015 abans esmentat,

Resolc:

?1 Disposar la inscripció de la Modificació de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari del'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda (codi de conveni núm. 08007702131994) al Registre de convenis i acordscol·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels Serveis Territorials a Barcelona, amb notificació a laComissió Negociadora.

?2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts.

ACORD DE LA MESA DE NEGOCIACIÓ DE MATÈRIES COMUNES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL ALSERVEI DE L'AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE L'ANNEX VDEL CONVENI COL·LECTIU I ACORD REGULADOR SOBRE POLICIA LOCAL.

Assistents.

Representació de l'entitat:

Albert Ortiz Biarge.

Jordi Puig Fernández.

Azucena Daclán Castro.

Miguel A. Goicoechea Pérez.

Representació social:

Jeronimo Luis Pazo Begines, CCOO.

Eva Rodriguez Felix, CCOO.

Valeriano Pérez González, CCOO.

Juana Sánchez López, CCOO.Manuel Pérez de Siles Jiménez, UGT.

Emma Laredo Hernández, CSIF.

José Bonilla Gómez, CSIF.

A Santa Perpètua de Mogoda, 10 de desembre de 2015, reunides les persones esmentades, membres de la Mesa deNegociació,Dil uns, 17 d'octubre de 2016

EXPOSEN:

La mesa comuna de negociació al personal funcionari i laboral és competent per negociar totes aquelles matèries icondicions de treball comunes a aquest tipus de personal (art. 36 EBEP), és a dir, en aquelles matèries o condicions detreball del personal funcionari i laboral que rebin un tractament unitari, conseqüentment la mesa comuna és competentper a la negociació i/o modificació dels annexos del Conveni col·lectiu i Acord regulador, que es van pactar el seu dia.

Que han estat objecte de negociació en diverses reunions d'una Comissió Tècnica de Policia Local la modificació del'Annex V sobre la Policia Local.

ACORDEN:

- Modificar el text de l'Annex V del Conveni col·lectiu i Acord regulador del personal de l'Ajuntament de Santa Perpètuade Mogoda 2013-2017, que quedaria redactat de la següent manera:

"ANNEX V. POLICIA LOCAL.

Consideracions.

Els complements retributius que es regulen en aquest Annex només es faran efectius a aquells funcionaris que realmenttreballin en els dies assenyalats o realitzin expressament els conceptes que es retribueixen, per tant, si es troben ensituació de baixa per contingències comunes o qualsevol altre incidència que els impossibiliti la seva realització efectivano es retribuiran.

En els supòsits d'accident laboral o malaltia professional s'estarà al que disposa l'article que regula els complements dela prestació d'incapacitat temporal (article núm. 63) i el complement de productivitat (article núm. 56.2.c).

Els imports definits en aquest Annex s'actualitzaran cada any amb el mateix percentatge d'augment legal o convencionalque correspongui dins del marc de l'Acord regulador.

1. Plus per festivitat.

a) Es retribuirà amb aquest complement les hores treballades en festiu amb un import de 50,00 EUR/bruts per dia(dissabtes, diumenges, dies assenyalats oficialment com festius i la Cavalcada de Reis, nit de Sant Joan, nit del 24 dedesembre i nit de cap d'any).

b) També percebran el plus, els agents o caporals de torn en dies de festivitat, que per necessitats dels serveis, haginde variar el seu torn de treball ocasionalment a d'altres dies laborables.

2. Compensació per assistència a procediments judicials i assimilats.

a) Per assistències a judicis, sempre que es realitzin fora de jornada laboral, es compensarà amb un import de 136,70EUR/bruts. Aquest plus s'abonarà en igual import en els casos d'acumulació de judicis o de suspensió, i és de caràcterindivisible i no fraccionable, amb independència de les hores que es destinin a les assistències.

b) També es percebrà la quantitat de 136,70 EUR/bruts, per assistència, com a deure inexcusable, a d'altres actes deprocediments judicials, d'investigació de fiscalia o d'altres cossos de seguretat, sempre que es realitzin fora de jornadalaboral.

c) En el cas de que l'empleat/da estigui en torn, i s'hagi d'allargar la jornada per acudir a un judici o assistència, no espercebrà aquesta compensació, i es consideraran hores extraordinàries.

d) Els interessats hauran presentar al cap de servei document que acrediti l'assistència, la duració de la mateixa i elcaràcter de deure inexcusable d'aquesta.

3. Plus per treball efectiu en la nit de Sant Joan, nit del 24 de desembre i nit de Cap d'Any.a) Aquells funcionaris del Servei de Policia Local que per torn els correspongui treballar la nit de la revetlla de Sant Joan, la nit del 24 de desembre, o la nit de cap d'any, tindran dret a percebre 154,70 EUR bruts.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Els funcionaris que treballin aquestes nits pel tal de reforçar la plantilla, seran compensats amb una quantia fixa de288,00 EUR, més festivitat.

c) Aquest plus és infraccionable, només es percebrà pel treball efectiu durant tota la nit.

4. Festa major d'estiu.

a) Els funcionaris del Servei de Policia Local que treballin tres dels quatre dies durant la Festa Major d'estiu, amb una jornada de 8 hores, se'ls compensarà amb una gratificació de 500,00 EUR bruts pels tres dies treballats. La percepciód'aquest plus és incompatible amb la percepció del plus de festivitat.

b) El personal que estigui en període de vacances, i tingui que venir a prestar serveis en aquesta festivitat, escompensarà cada dia de treball, per dos dies de festa. El cap de la Policia Local tindrà flexibilitat en quant a cobrir o no, amb la totalitat de la plantilla, els quatre dies de la Festa Major.

c) El responsable del Servei planificarà la distribució d'aquests tres dies en funció de les activitats que s'hagin de dur aterme.

5. Cavalcada de Reis i Tres Tombs.

a) La corporació es compromet a mantenir el quadrant de serveis de la tarda de la Cavalcada de Reis i el matí del diaque es celebri la festa dels Tres Tombs.

b) Aquells funcionaris del Servei de Policia Local que per torn els correspongui treballar la Cavalcada de Reis i TresTombs, tindran dret a percebre 154,70 EUR bruts.

c) Els funcionaris que treballin aquests dies pel tal de reforçar la plantilla, seran compensats amb una quantia fixa de288,00 EUR, més festivitat.

6. Plus de nocturnitat.

a) Agent, caporal i sergent: 25,00 EUR bruts per dia efectivament treballat en el torn de nit. Es retribuirà segons elprincipi de proporcionalitat, si es treballen efectivament menys de 8 hores (25,00 EUR / 8 x hores treballades).

b) També percebran el plus, els agents, caporals i sergents de torn de nit, que per necessitats dels serveis, hagin devariar el seu torn de treball ocasionalment.

7. Plus de coordinació de caporals.

a) Aquesta tasca determinada comportarà la retribució de 185,00 EUR bruts mensuals als caporals que facin efectiva lacoordinació del seu torn o de la seva àrea de treball, que s'abonarà en dotze mensualitats.

b) El concepte de coordinació implica el següent:

- Coordinació de 15 minuts afegits a la jornada per canvi de torn.

- Aquesta coordinació implica la preparació i realització del "brifing" en cada canvi de torn.

- Gestionar la fulla de serveis, on s'ha d'especificar en quin estat es troben les campanyes assignades i les tasquesespecifiques encomanades a aquell torn.

- Coordinar la seva àrea de treball específica.

c) Es garantirà la presència d'un caporal o cap de torn en cadascun dels torns. Si és necessari per mantenir aquestacondició es podran produir els canvis indispensables en el quadrant que es negociarà entre el cap del Servei i elscaporals o caps de torn afectats.d) S'anomenaran tants caps de torn com siguin necessaris per arribar al minin establer de 9 efectius (entre caporals iV

caps de torn). En aquest supòsit els agents cobraran mateix plus de coordinació de caporals.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

e) Si per motius sobrevinguts en un moment puntual no es garanteix la presència d'un caporal (o cap de torns delsanomenats) i un agent ha de fer de cap de torn, s'abonarà aquesta tasca proporcionalment tal i com s'ha fet fins ara. (2,09 EUR per hora de cap de torn).

8. Unitat de trànsit.

a) Els agents adscrits, mitjançant resolució de l'òrgan competent, com a motoristes a la Unitat de Trànsit percebran la quantitat de 340,00 EUR mensuals per a la realització efectiva d'aquestes funcions. S'abonarà en dotze mensualitats,excloent les pagues extraordinàries.

b) Els agents no adscrits a la Unitat que realitzin suplències ocasional o facin els serveis per necessitats ocasionals, quehauran de ser ordenades i informades pel cap del Servei, percebran la mateixa quantitat. Quan aquestes suplències otreball siguin superior a 30 dies, s'hauran de resoldre per l'òrgan competent, com a adscripció provisional.

c) Aquest complement no és compatible amb el plus de nocturnitat.

9. Unitat de proximitat i mediació.

a) Els agents adscrits, mitjançant resolució de l'òrgan competent, a la Unitat de Proximitat i Mediació percebran laquantitat de 274,00 EUR mensuals per a la realització efectiva d'aquestes funcions. S'abonarà en dotze mensualitats,excloent les pagues extraordinàries.

b) Els agents no adscrits a la Unitat que realitzin suplències ocasionals o facin aquests serveis per necessitatsocasionals, que hauran de ser ordenades i informades pel Cap del Servei, percebran la mateixa quantitat. Quanaquestes suplències o treball siguin superior a 30 dies, s'hauran de resoldre per l'òrgan competent, com a adscripcióprovisional.

c) Aquest complement no és compatible amb el plus de nocturnitat.

10. Unitat canina.

a) Els agents adscrits, mitjançant resolució de l'òrgan competent, a la Unitat Canina percebran la quantitat de 400,00EUR mensuals pel guia i 274 EUR pels col·laboradors, per a la realització efectiva d'aquestes funcions. S'abonarà endotze mensualitats, excloent les pagues extraordinàries.

b) Els agents no adscrits a la Unitat que realitzin suplències ocasionals o facin aquests serveis per necessitatsocasionals, que hauran de ser ordenades i informades pel Cap del Servei, percebran la mateixa quantitat. Quanaquestes suplències o treball siguin superior a 30 dies, s'hauran de resoldre per l'òrgan competent, com a adscripcióprovisional.

c) Si per necessitats operatives de la unitat canina fos necessari un canvi de torn dels agents adscrits a aquest unitat,aquest canvi no suposarà cap abonament addicional als agents.

11. Plus de manteniment de vehicles i manteniment d'equips i programes informàtics.

Aquestes tasques determinades comportaran les retribucions de 340,00 EUR mensuals als agents que lesdesenvolupen aquestes funcions, ja sigui dins o fora del seu horari ordinari, l'adscripció dels agents es farà mitjançantresolució de l'òrgan competent.

Aquest plus s'abonarà en 12 mensualitats, excloent les pagues extraordinàries.

12. Ampliació efectiva de jornada i quadrant.

a) Amb l'objectiu de millorar amb eficiència la dotació i prestació dels serveis de Policia Local i de reduir o eliminar situacions de serveis extraordinaris, mitjançant l'ampliació de serveis efectius dins del quadrant anual amb l'efectiva

realització de 15 minuts addicionals diaris per a tots els membres de la Policia Local o la creació d'una borsa horàriaequivalent a 7 dies de treball efectius, s'estableixen els següents complements mensuals bruts d'ampliació de jornada: E

a) Agent: 140,00 EUR, més els plusos que es meritin.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Caporal: 160,00 EUR, més els plusos que es meritin.

c) Sergent: 175,00 EUR, més els plusos que es meritin.

b) Els 14 dies assenyalats com a festius oficials no es podran incloure en aquesta compensació horària.

c) L'assenyalament dels 7 dies a retornar, serà una decisió de prefectura d'acord amb els agents afectats. L'agent queen el període d'un any no hagi retornat els 7 dies estipulats, tindrà un descompte proporcional a la seva nòmina.Prefactura haurà de preavisar al funcionari amb un mínim de 72 hores.

d) Durant el període vacacional poden existir més exigències d'efectius que en altres períodes. Per tant, s'haurà de ser flexible per part de prefactura en quant als dies a treballar per cada funcionari al mes.

e) Si ha funcionaris que renuncien a realitzar aquesta borsa horària, i d'altres han de prestar serveis durant més de 7 dies, els dies que quedin pendents de cobrir el prorratejaran en hores i import entre la resta de funcionaris.

f) L'acord en aquest punt tindrà una vigència d'un any."

La totalitat d'aquest Acord de Mesa de Negociació queda condicionat a la seva aprovació pel Ple Municipal.

Barcelona, 17 d'agost de 2016

El director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Empresa i Coneixement (en virtut de la Disposiciótransitòria tercera del Decret 98/2016, de 19 de gener), Eliseu Oriol Pagès