Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Inici d'expedient d'investigació d'ofici d'un bé al pol. 7, parc. 53. Acord del Ple de 27.09.2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08001 Ajuntament de Castellvell del Camp

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Castellvell del Camp en sessió ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2016 va acordar iniciar l'expedient d'investigació d'ofici del bé que a continuació es descriu, en presumir-se la seva titularitat municipal deduïda de la documentació obrant en l'expedient i derivada de l'estudi previ que s'ha realitzat per aquest Ajuntament i les actuacions del qual consten en el mateix.

Les dades que interessen de l'esmentat immoble són les següents: Situació:

Polígon 7 parcel·la 53 al terme municipal de Castellvell del Camp.

Superfície:

23.981 m2 de sol i 594 m2 de superfície construïda.

Càrregues o gravàmens: no consta cap càrrega o gravamen. Condicions urbanístiques: Zona d'especial protecció. Documentació gràfica:

plànol adjunt.

Antiguitat:

1424.

Estat de conservació:

Bo, fruit de les diferents actuacions portades a terme per l'ajuntament de Castellvell del

Camp.

Titularitat del bé en els registres públics. Cadastre immobiliari:

amb referència cadastral 43043A007000530001OA presumint-se que aquesta entitat

local és el titular dominical del mateix.

Registre de la propietat: No consta inscrita.

La qual cosa es posa en general coneixement, de conformitat amb el que preveuen els articles 49 i 50 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, assenyalant que en el termini d'un mes comptat des del dia següent al qual hagi de donar-se per acabada la publicació dels anuncis al tauler de la Corporació, els interessats podran presentar les al·legacions que estimin oportunes, acompanyant tots els documents en què fonamentin les mateixes.

Agustí Domingo Basora, alcalde de l'Ajuntament de Castellvell del Camp Castellvell del Camp, 27 de setembre de 2016

CIE: BOPT