Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ACORD del Consell d'Administració de l'empresa pública Banc de Sang i Teixits, de 27 d'octubre de 2016 de designació de director general
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
27/10/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Banc de Sang i Teixits
Atès que l'article 7.1 lletra s) de l'Acord de govern 132/2016, d'11 d'octubre de 2016 pel qual s'aproven els Estatuts del Banc de Sang i Teixits, estableix que entre les funcions del Consell d'Administració es troba la d'aprovar la selecció i contractació del director o directora general i, si s'escau, el cessament, quan l'empresa gaudeixi del règim d'autonomia de gestió i, en cas contrari, proposar-ne al Govern la designació i, si s'escau, el cessament.

En virtut del que s'ha exposat,

 

Acorda:

 

Primer.- Revocar la designació del Sr. Enric Argelagués Vidal de 25 d'octubre de 2012, amb efectes de l'1 de gener de 2013, com a director gerent del Banc de Sang i Teixits.

 

Segon.- Designar el Sr. Enric Argelagués Vidal com a titular de la Direcció General del Banc de Sang i Teixits amb efectes del 14 d'octubre de 2016, el qual haurà d'exercir les funcions que té encomanades pels Estatuts del Banc de Sang i Teixits i les altres que el Consell d'Administració li atorgui.

 

Barcelona, 27 d'octubre de 2016

 

Manel Peiró i Posadas

President del Consell d'Administració