Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ACORD del 22 de novembre de 2016, de la Mesa del Parlament, de nomenament de funcionaris del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Parlament de Catalunya
D'acord amb el que estableix les bases 8 i 9 de la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 595, del 10 de juny de 2015, i DOGC núm. 6889, del 10 de juny de 2015).

De conformitat amb la proposta del tribunal qualificador, del 7 de novembre de 2016, de nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu, i de la Direcció de Govern Interior, un cop verificada la concurrència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la convocatòria.

D'acord amb el que disposa la base 10.1 de la convocatòria, la Mesa del Parlament de Catalunya

 

ACORDA:

 

Nomenar funcionaris del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya Mercè Arderiu i Usart i Joan Ridao i Martín.

 

Les persones interessades disposen del termini de trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per a fer el jurament o la promesa i prendre possessió del càrrec, que es durà a terme davant el secretari general del Parlament de Catalunya, el qual adscriurà els funcionaris als llocs de treball de lletrat amb caràcter definitiu.

 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei de l'Estat 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona interessada, d'acord amb l'article 46 de la Llei de l'Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa de llurs interessos.

 

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016

 

Xavier Muro i Bas

Secretari general